یک
2
سه

روش های تشخیص

روش های درمانی

مراحل اميد درماني در مشاوره

مرور پيشينه نظري اميد حاکي از آن است که اميد افزايي  به نحو احسن با ادغام مداخلات شناختي- رفتاري، روايتي، و راه حل محور دست يافتني است و حفظ اميد از طريق ادغام نسخه فشرده‌اي از اين مداخلات ميسر است. بنابراين، نظريه اميد براي کمک به ياورجوياني در مفهوم سازي اهداف روشن تر، خلق راههاي بيشمار براي دستيابي به هدف، بسيج انرژي رواني براي حفظ پيگيري اهداف، و چارچوب سازي موانع لاينحل به عنوان معضلاتي که بايد بر آنها چيره شد، طراحي شده است. رابطه درماني اميد بخش اين مولفه‌هاي اميد را تسهيل مي‌کند. تغيير در اميد در سطح (ظاهر) روي نمي‌دهد بلکه در تصور عميق از خود به عنوان موجودي که قادر است تفکر اراده مند و هدف مدار را افزايش دهد، روي مي‌دهد. لوپز و همکارانش( در اسنايدر،2000) فرايند درماني اميد را در دو مرحله اصلي مطرح کرده اند که هرمرحله از دوگام تشکيل مي‌شود. مرحله اول ؛ اميد سازي يا القاي اميد است که از طريق اميد يابي و تحکيم اميد حاصل مي‌شود. مرحله دوم، اميد افزايي است که از طريق تسهيل در افزايش اميد و ابقاي اميد صورت مي‌گيرد. که به طور خلاصه بدين شرح است:

مرحله 1. القاي اميد/ اميد سازي

در اين مرحله افراد از طريق رنج کشيدن، ناراحتي، و بينش و بصيرت درباره اينکه "اوضاع درست و روبه راه نيست" اغلب مي‌دانند چه موقع به کمک احتياج دارند. مراجعان به قدر کافي اميد خود را براي دريافت کمک به عنوان يک هدف از درمانگران يا ديگر افراد ياور بسيج مي‌کنند. در واقع، مراجعان وقتي پا به مطب درمانگر مي‌آورند با خود مقداري اميد به همراه مي‌آورند. آنها راههايي را براي کمک شناسايي مي‌کنند و براي رسيدن به اهداف تمديد قوا مي‌کنند. درمانگران مي‌توانند با کمک به مراجعان اميد آنها رابراي تغيير و بهبودي افزايش دهند تا اميدي را که از قبل داشته اند و قبلا در زندگي شان نشان داده اند، پيدا کنند. از طريق اميد يابي ، که با اشاره به اميد لازم براي ارايه خدمات درماني مورد نياز است، و استفاده از سنجش رسمي و روايت ها تسهيل مي‌شود، درمانگران به مراجعان کمک مي‌کنند که ديدگاههاي مثبت تري را درباره سلامت آتي گسترش دهند و اميد خود را بيشتر کرده و جايي را براي خانه اميد خويش پيدا کنند. تحکيم اميد، تشکيل اتحاد درماني قوي و روابط بين فردي اميدوارانه ياورجو را در بافت درماني اميد بخشي قرار مي‌دهد و به پي ريزي و پي سازي خانه اميد مراجعان کمک مي‌کند.

اميد افزايي. همه مردم ظرفيت اميدواري را دارند. با اينکه اکثر افراد با موانعي در سر راه دستيابي به اهداف شان مواجهه مي‌شوند، آنها صاحب مهارت‌هاي شناختي (فکري) اساسي براي نحوه تفکر اميدوارانه هستند. با استفاده از اميد درماني، ياور مداخلات شبه آموزشي را براي افزايش اميد عرضه مي‌کنند. همين طور، برنامه‌هاي فردي و جمعي اميد آموزي تدوين شده اند. دو دسته از محققان (ايروينگ و ديگران، 1997؛ کلاسنر، اسنايدر، و چيوانس، زير چاپ) مطالعات مداخلاتي را انجام داده اند. کلاسنر و همکارانش( زير چاپ) نشان داده اند که افراد افسرده از گروه درماني که متمرکز بر هدف گزيني و افزايش توليد افکار رهياب و پايور از طريق کار واقعي روي اهداف معقول، بحث درباره اين جريان، و تکاليف خانگي هفتگي نفع برده اند.

در مطالعه ديگري از کاربرد اميد، ايروينگ و همکارانش( 1997) نشان دادند که گروه معارفه اميد محور طي 5 هفته پيش از درمان در مقايسه با مراجعان وارده به مرکز اجتماع مدار سلامت روان مزايايي داشته اند. همچنين، آنها پي بردند که آن دسته از مراجعاني که اميد پايين تري داشتند، پاسخگويي بيشتري به جهت گيري اميدوارانه نشان دادند. بنابراين ، اين محققانبه اثبات رسانده اند که اميد را مي‌توان افزايش داد و با استفاده از مداخلات درماني و حمايت بين فردي خانه اميد را مي‌توان ساخت.

در پاسخ به اين سوال كه "چگونه‌مي‌توان اميد درماني را آغاز کرد؟"عقيده برآن است‌که درمانگران مبتدي و کارآزموده به يك اندازه مي‌توانند با تکيه بر نقاط قوت خود و پيروي از سه مرحله زير اميد درماني را تسهيل کنند :

(1) درمانگرمطمئن شود که نظريه اميد را به درستي درک کرده است؛

(2) اميد خود را بسنجد و اگر لازم است آن را افزايش دهد؛

و(3) با ادبيات عوامل مشترک، درمان راه حل محور، درمان حکايتي، و درمان شناختي– رفتاري آشنا شود. در انجام اميد درماني، بسيار مهم است كه يک ياور اميدوار باشد. به نظر لوپز و همکارانش (در اسنايدر،2000) اميد موجب اميد مي‌شود و انتقال اميد درمانگر به مراجع امکان پذير و کاملا محتمل است. ماهيت سرايت پذير اميد در توسط ساير محققان مورد اشاره قرار گرفته است (براي نمونه، اسنايدر،1994؛ اسنايدر، ميشل، و چيوانس، 1999) و در يک مطالعه همبستگي مورد حمايت قرار گرفته است (کوچ،1989).

ارسال نظر


 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت محفوظ است

طراحی و اجرا :گروه نرم افزاری داده 24